st-pti: Re: dopełniacz od NBP


Previous by date: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Grzes Plucinski
Next by date: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100 NBP (zagubiony post od BoPil), ady
Previous in thread: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Grzes Plucinski
Next in thread: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Piotr Karocki

Subject: Re: ODP: [st-pti] dopełniacz od NBP
From: Bogdan Pilawski ####@####.####
Date: 29 Apr 2022 09:34:50 +0100
Message-Id: <339189591.4116697.1651221510723@mail.yahoo.com>

Biorąc logicznie, czy według sensu, to Andrzej ma rację - bo chodzi o bank Polski, czyli państwa o tej nazwie, a nie o bank polski w charakterze, czyli cechujący się jakimiś właściwościami (np. główna siedziba, obszar działania itp), pozwalającymi na określenie go przymiotnikiem "polski". Ale,,,W przypadkach wątpliwości, co do odmiany nazw własnych (np. miejscowości), językoznawcy zawsze odsyłają do tego, jak mówią i odmieniają tubylcy (typowy przypadek -Tych, czy Tychów?). A w tym przypadku, tubylcy, czyli sam NBP, na swoich stronach internetowych stosuje "polski" w roli przymiotnika (pewnie za - przytaczaną przez Wacka - Konstytucją).
b.

   On Friday, 29 April 2022, 07:13:01 CEST, W. Iszkowski (PL) ####@####.#### wrote:  
 
 
Niestety nawet w treści Konstytucji mamy:

Art. 227. Narodowy Bank PolskiDz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.
4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.
6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.
7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe
zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.

  

  

Ale rzeczywiście, jak się dobre zastanowić, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie:

  

Czy Narodowy Bank Polski  --- jest czyj: Polski, czy też jaki: Polski, a może jest to tylko identyfikacja, czyli powinno być Narodowy Bank w Polsce, lub Polski Bank Narodowy. 

  

Ciekawe, że na stronie NBP nie ma tłumaczenia tej nazwy na inne języki.

Google za to podaje:  National Bank of Poland,  Polnische Nationalbank,  Banque nationale de Pologne – czyli nazwą jest Narodowy Bank należący (czyj) do Polski.  A wtedy uwaga ADY jest zasadna!! 

  

  

WBI

  

Wysłane z aplikacji Poczta dla systemu Windows 

  

Od: ady
Wysłano: piątek, 29 kwietnia 2022 01:00
Do: ST PTI
Temat: [st-pti] dopełniacz od NBP

  

według mnie

  

Narodowego Banku Polski,

  

a wszyscy mówią

  

Narodowego Banku Polskiego

  

czemu?

  

co Państwo na to?

  

/ad

  

  

---
ST-PTI. Lista dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI. 
Archiwum publiczne listy: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti
---
  

--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Fri Dec 9 21:54:16 2022

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x9082ca4>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x908bdf4>, global ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x9082224>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=2191)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x90821ec>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x90ea12c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x90ea12c>, partnum=4)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 4, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x90821ec>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x90ea32c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x90ea32c>, partnum=5)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x908217c>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x90ea32c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 2, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x90ea32c>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x907aed4>, global html = <function html at 0x907af0c>, type = 'image/png', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x90e9bd8>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-image-png')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x907aed4>, name = 'msg-image-png'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-image-png.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x9010aac>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x908662c>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x908662c>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'