st-pti: Re: dopełniacz od NBP


Previous by date: 29 Apr 2022 06:13:00 +0100 Rusycyzmy, W. Iszkowski (PL)
Next by date: 29 Apr 2022 06:13:00 +0100 Re: Rusycyzmy, Piotr Karocki
Previous in thread:
Next in thread: 29 Apr 2022 06:13:00 +0100 Re: dopełniacz od NBP, Grzes Plucinski

Subject: ODP: [st-pti] dopełniacz od NBP
From: "W. Iszkowski (PL)" ####@####.####
Date: 29 Apr 2022 06:13:00 +0100
Message-Id:

Niestety nawet w treści Konstytucji mamy:
Art. 227. Narodowy Bank Polski

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.
4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.
6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.
7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe
zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.


Ale rzeczywiście, jak się dobre zastanowić, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie:

Czy Narodowy Bank Polski  --- jest czyj: Polski, czy też jaki: Polski, a może jest to tylko identyfikacja, czyli powinno być Narodowy Bank w Polsce, lub Polski Bank Narodowy. 

Ciekawe, że na stronie NBP nie ma tłumaczenia tej nazwy na inne języki.
Google za to podaje:  National Bank of Poland,  Polnische Nationalbank,  Banque nationale de Pologne – czyli nazwą jest Narodowy Bank należący (czyj) do Polski.  A wtedy uwaga ADY jest zasadna!! 


WBI

Wysłane z aplikacji Poczta dla systemu Windows 

Od: ady
Wysłano: piątek, 29 kwietnia 2022 01:00
Do: ST PTI
Temat: [st-pti] dopełniacz od NBP

według mnie

Narodowego Banku Polski,

a wszyscy mówią

Narodowego Banku Polskiego

czemu?

co Państwo na to?

/ad--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Sun Dec 10 12:39:58 2023

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x87d7ca4>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x87e0f44>, global ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x87d7224>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=2188)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x87d71ec>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x884014c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x884014c>, partnum=4)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 4, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x87d71ec>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x884026c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x884026c>, partnum=5)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x87d717c>, ctxt = {'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x884026c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'HTTP_X_FORWA...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x884026c>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x87cfed4>, global html = <function html at 0x87cff0c>, type = 'image/png', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x883fcf0>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-image-png')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x87cfed4>, name = 'msg-image-png'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-image-png.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x8765aac>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x87dbe4c>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x87dbe4c>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'