st-pti: Re: Deszyfracja asercji


Previous by date: 1 Jul 2021 23:07:01 +0100 Re: Deszyfracja asercji, ady
Next by date: 1 Jul 2021 23:07:01 +0100 Re: monetyzacja?, ady
Previous in thread: 1 Jul 2021 23:07:01 +0100 Re: Deszyfracja asercji, ady
Next in thread:

Subject: RE: [st-pti] Deszyfracja asercji
From: Marcin Cieslak ####@####.####
Date: 1 Jul 2021 23:07:01 +0100
Message-Id: <233r19o7-84no-o892-5p1-sr574s59786n@fncre.vasb>

On Thu, 1 Jul 2021, ady wrote:

> nie jestem pewien czy rozumiem przesłanie, ale
>
> czy "rozpoznanie asercji" by nie wystarczyło?

Raczej nie, security assertion to poświadczenie prawdziwości
pewnego twierdzenia, najczęściej dotyczącego tożsamości
lub uprawnień jednego podmiotu wystawiane przez inny.

Można je od- bądź deszyfrować.

--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Sun Dec 5 03:59:12 2021

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x8a44c6c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x8a4d144>, global ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x8a441ec>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=2135)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x8a441b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x8a63f8c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8a63f8c>, partnum=1)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 1, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x8a441b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x8aa320c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8aa320c>, partnum=2)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x8a44144>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x8aa320c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 1, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x8aa320c>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x8a3ce9c>, global html = <function html at 0x8a3ced4>, type = 'application/pkcs7-signature', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x8aa4870>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-application-pkcs7-signature')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x8a3ce9c>, name = 'msg-application-pkcs7-signature'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-application-pkcs7-signature.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x89d5a7c>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x8a480ec>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x8a480ec>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'