st-pti: ksiązka - słownik


Previous by date: 28 Dec 2020 13:25:30 +0000 Re: [st-pti] biernik liczby pojedynczej od słowa mejl, "Jarek Deminet"
Next by date: 28 Dec 2020 13:25:30 +0000 Re: ksiązka - słownik, Bogdan Pilawski
Previous in thread:
Next in thread:

Subject: ksiązka - słownik
From: "ady1" ####@####.####
Date: 28 Dec 2020 13:25:30 +0000
Message-Id: <003001d6dd1c$d6e39470$84aabd50$@gmail.com>

Jest taki słownik techniki informatycznej - słownictwa znormalizowanego wg
PKN (okładka w załączniku)

 

Niezależnie od krytyki lubię ją za trafiony tytuł

 

===============

 

Ale są tam i takie hasła: 

 

konferencja spowolniona - Konferencja komputerowa, w której uczestnicy
wymieniają wiadomości przez spowalniacz, mogą one być przyjęte, poprawione
lub odrzucone. - moderated conference PN-ISO/IEC 2382-27:1998 - 27.03.06

 

/////////////////////

 

chyba teraz mówimy na to dyskusja moderowana?

 

ktoś z Was tym dziełem kiedyś pracował?

 

(ady)

 


--> -->
 
 
<type 'exceptions.IOError'>
Python 2.5.2: /usr/bin/python
Sun Dec 5 06:14:37 2021

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/ezmlm-browse-0.20/<string> in ()
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main()
  424 
  425         if path is not None:
  426                 main_path(path)
  427         else:
  428                 main_form()
global main_form = <function main_form at 0x9304c6c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/main.py in main_form()
  378         except ImportError:
  379                 die(ctxt, "Invalid command")
  380         module.do(ctxt)
  381 
  382 def main():
module = <module 'commands.showmsg' from '/opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.pyc'>, module.do = <function do at 0x935fbfc>, global ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}
 /opt/ezmlm-browse-0.20/commands/showmsg.py in do(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'})
   18         write(html('msg-pager') % ctxt)
   19         write('<hr>')
   20         sub_showmsg(ctxt, ctxt[MSGNUM])
   21         write('<hr>')
   22         write(html('msg-pager') % ctxt)
global sub_showmsg = <function sub_showmsg at 0x93041ec>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, global MSGNUM = 'msgnum'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showmsg(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msgnum=2058)
  229         format_timestamp(ctxt, ctxt)
  230         write(html('msg-header') % ctxt)
  231         rec_showpart(ctxt, msg, 0)
  232         write(html('msg-footer') % ctxt)
  233         ctxt.pop()
global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x93041b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, msg = <email.message.Message instance at 0x936046c>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x936046c>, partnum=4)
  205                 else:
  206                         for p in part.get_payload():
  207                                 partnum = rec_showpart(ctxt, p, partnum+1)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
partnum = 4, global rec_showpart = <function rec_showpart at 0x93041b4>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, p = <email.message.Message instance at 0x93605ac>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in rec_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x93605ac>, partnum=5)
  208         else:
  209                 write(html('msg-sep') % ctxt)
  210                 sub_showpart(ctxt, part)
  211         return partnum
  212 
global sub_showpart = <function sub_showpart at 0x9304144>, ctxt = {'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part = <email.message.Message instance at 0x93605ac>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in sub_showpart(ctxt={'tz': '', 'cmd': 'showmsg', 'threadidx': 0, 'au...set': 'utf-8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'br,gzip'}, part=<email.message.Message instance at 0x93605ac>)
  164         type = ctxt[TYPE] = part.get_content_type()
  165         ctxt[FILENAME] = part.get_filename()
  166         template = html('msg-' + type.replace('/', '-'))
  167         if not template:
  168                 template = html('msg-' + type[:type.find('/')])
global template = <function template at 0x92fce9c>, global html = <function html at 0x92fced4>, type = 'image/jpeg', type.replace = <built-in method replace of str object at 0x9362b38>
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in html(name='msg-image-jpeg')
   40 
   41 def html(name):
   42         return template(name + '.html')
   43 
   44 def xml(name):
global template = <function template at 0x92fce9c>, name = 'msg-image-jpeg'
 /opt/ezmlm-browse-0.20/globalfns.py in template(filename='msg-image-jpeg.html')
   31         except IOError:
   32                 if not _template_zipfile:
   33                         _template_zipfile = zipfile.ZipFile(sys.argv[0])
   34                 try:
   35                         f = _template_zipfile.open(n).read()
global _template_zipfile = None, global zipfile = <module 'zipfile' from '/usr/lib/python2.5/zipfile.pyc'>, zipfile.ZipFile = <class zipfile.ZipFile at 0x9295a7c>, global sys = <module 'sys' (built-in)>, sys.argv = ['-c', '/opt/ezmlm-browse-0.20']
 /usr/lib/python2.5/zipfile.py in __init__(self=<zipfile.ZipFile instance at 0x935bdcc>, file='-c', mode='r', compression=0, allowZip64=False)
  337             self.filename = file
  338             modeDict = {'r' : 'rb', 'w': 'wb', 'a' : 'r+b'}
  339             self.fp = open(file, modeDict[mode])
  340         else:
  341             self._filePassed = 1
self = <zipfile.ZipFile instance at 0x935bdcc>, self.fp = None, builtin open = <built-in function open>, file = '-c', modeDict = {'a': 'r+b', 'r': 'rb', 'w': 'wb'}, mode = 'r'

<type 'exceptions.IOError'>: [Errno 2] No such file or directory: '-c'
      args = (2, 'No such file or directory')
      errno = 2
      filename = '-c'
      message = ''
      strerror = 'No such file or directory'